De provincie heeft in 2018 een vergunning verleend aan VTTI Bio Energy Tilburg om een mestfabriek te bouwen op De Spinder. De fabriek zal medio 2023 operationeel zijn. De vergunningverlening was niet eerder (algemeen) bekend.

Wij

Bewoners en wijkraden in Tilburg-Noord,
constateren dat:

  • de stankoverlast bijna drie keer zo groot is dan waarmee bij de vergunning gerekend wordt;
  • het zware transport voor overlast gaat zorgen;
  • een mestfabriek grote gevolgen heeft voor bewoners en natuurgebieden in de omgeving;
  • boeren nu al te weinig mest aanleveren bij huidige installaties en de veestapel verder zal krimpen vanwege milieumaatregelen;
  • stikstof nu een groter maatschappelijk en economisch probleem is dan in 2018.

en verzoeken
dat de vergunning wordt ingetrokken om bovenstaande constateringen en omdat:

  • bewoners van Tilburg-Noord niet zijn geïnformeerd over de consequenties op korte en lange termijn van deze mestfabriek;
  • de mestfabriek met de huidige veestapel al niet noodzakelijk is;
  • nu al vaststaat dat de randvoorwaarden van de vergunning zullen worden overschreden;
  • de noodzakelijke maatregelen voor het transport té ingrijpend zijn.

Via onderstaande link kunt u de petitie tekenen