Door: Carin van Voorst

We hebben inmiddels een mooi vernieuwd overdekt winkelcentrum, nieuwe parkeerterreinen, een plein met Verhalenhuis/bibliotheek, appartementen en de eerder vernieuwde Drieburcht, een sportcomplex met allure. Niets mis zou je denken. Nou, de Bewonersklankbord Wagnerplein, de Noordraad HQ en ook omwonenden en bezoekers hebben nog wel wat wensen.

Die wensen hebben betrekking op de inrichting van het plein en dan vooral het ontbreken van bomen. Maar ook op de onduidelijke verkeerssituatie en de veiligheid van voetgangers op het plein. Want het plein is bedoeld voor voetgangers maar teveel fietsers, en zelfs motorrijders en auto’s (voor bevoorrading van winkels) maken het niet zo veilig. En dan is er nog de wel erg beperkte ontsluiting van het parkeerterrein aan de oostzijde (bij AH) waardoor zich regelmatig opstoppingen voordoen. En last but not least de éénrichtingsstructuur van de Brucknerlaan.

Werkbezoek wethouders 11 januari
Leden van de werkgroep WWV van de Noordraad HQ en Bewonersklankbord Wagnerplein waren begin dit jaar aanwezig bij een werkbezoek van de wethouders Mario Jacobs en Berend de Vries aan het Wagnerplein. Even ter verduidelijking: de Vereniging Bewonersklankbord Wagnerplein heeft tot doel de bewonersbelangen te behartigen bij de herontwikkeling van het Wagnerplein en omgeving. Zij heeft periodiek overleg met gemeente en projectontwikkelaar. De Noordraad HQ is de wijkraad voor de wijken Heikant en Quirijnstok en heeft ondermeer als taak de belangen te behartigen van de wijkbewoners.

Het bezoek van de wethouders op die betreffende 11 januari was naar aanleiding van een petitie vanuit AH over de verkeersproblemen op en rondom het Wagnerplein. De handtekeningen die de petitie hebben opgeleverd werden tijdens het bezoek overhandigd aan de beide wethouders. De parkeerproblemen op de parkeerplaats bij AH (oostzijde Wagnerplein) zijn bekeken en besproken. Dat parkeerterrein heeft te weinig ontsluitingsmogelijkheden waardoor opstoppingen ontstaan; vooral als de winkels ook nog eens bevoorraad moeten worden en vracht- en bestelwagens de doorgang blokkeren.

Naast het parkeerterrein is ook gekeken hoe het éénrichtingsverkeer op de Brucknerlaan uitpakt en de te krappe hoek Beethovenlaan-Brucknerlaan waardoor stadsbussen amper de bocht kunnen nemen. De wethouders hebben aangegeven dat zij op dit moment slechts over een tijdelijke oplossing kunnen nadenken. Eerst zal namelijk het woningbouwproject in het Von Weberpark afgewacht moeten worden.

Het éénrichtingsverkeer heeft grote gevolgen voor het vrachtverkeer dat nu genoodzaakt is door het smalle 30 km-gebied te rijden. En dat kan tot onveilige situaties leiden. Het heeft ook gevolgen voor de doorstroming van het verkeer vanuit de Brucknerlaan naar de Beethovenlaan. Zelfs de Haendellaan krijgt veel meer verkeer te verwerken dan waarop de smalle(re) weg is berekend met op drukke momenten opstoppingen op drie plaatsen.

Tijdens het werkbezoek hebben de wijkvertegenwoordigers aan de wethouders voorgesteld om het éénrichtingsverkeer op de Brucknerlaan op te heffen. Dit kan eenvoudig gebeuren door bij de wegversmalling een verkeersbord te plaatsen dat de voorrangsvolgorde aangeeft (met een rode en een zwarte pijl). De wethouders hebben toegezegd binnen enkele weken met een (tijdelijke) oplossing te zullen komen.

Rapport gemeente over parkeer- en verkeerssituatie
Van de wethouders heeft de Noordraad niets meer gehoord na dat werkbezoek van 11 januari. Maar dat wil niet zeggen dat de gemeente daarna stil zat. In juni ontving de Noordraad een eindrapportage van een onderzoek naar de parkeer- en verkeerssituatie op en rond het Wagnerplein. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek door Goudappel Coffeng, een adviesbureau op het gebied van mobiliteit.

Op 26 februari 2019 heeft een schouw plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gemeente Tilburg, ondernemers, Bewonersklankbord Wagnerplein en Goudappel Coffeng, lezen we in het rapport. In maart zijn verkeers- en parkeermetingen gedaan en in mei heeft de gemeente Tilburg daarover het betreffende eindrapport uitgebracht. In het document worden verbeterpunten genoemd voor het plein en de ontsluiting. Zo komt er – naar aanleiding van een burgerinitiatief – meer groen op het plein in de vorm van 13 (tijdelijke) boombakken, wordt het aantal afvalbakken uitgebreid met drie Bigbelly’s, wordt de smalle ontsluiting van de parkeerplaats in de Brucknerlaan voorzien van belijning en komt er een proef met een bewaakte fietsenstalling (om het aantal fietsendiefstallen terug te brengen en het fietsgebruik te stimuleren). Ook is er aandacht voor voetgangers aan de noordkant van de Brucknerlaan. De oversteek wordt daar verruimd.

Wat vinden Bewonersklankbord en Noordraad?
Prima verbeterpunten. Maar we kunnen ons niet vinden in een aantal essentiële conclusies. We vinden de hoeveelheid parkeerplaatsen aan de krappe kant aan de oostzijde van het Wagnerplein. Maar vooral vinden we de afwikkeling van het verkeer vanuit dat parkeerterrein ontoereikend. De éénrichtingsstructuur van de Brucknerlaan is oorzaak van veel opstoppingen, zoals bij de kruising Brucknerlaan-Beethovenlaan maar ook op drie plaatsen bij en op de Haendellaan. En we zijn allerminst blij met het vrachtverkeer dat nu een weg moet zoeken via een 30 km zone in een woonwijk. Overigens wordt de éénrichting aan de zuidzijde van de Brucknerlaan nu nog massaal genegeerd. Er hebben inmiddels vele gevaarlijke situaties plaatsgevonden.

Bewonersklankbord Wagnerplein en Noordraad willen actie!

In het rapport komt naar voren dat de éénrichtingsstructuur van de Brucknerlaan gehandhaafd blijft. Er worden weliswaar argumenten voor gegeven maar die kunnen ons absoluut niet overtuigen. Net als de Bewonersklankbord wil de Noordraad zich hard maken om het éénrichtsdeel van de Brucknerlaan terug te draaien. Maar dat kan alleen met hulp van wijkbewoners. Want willen Bewonersklankbord en de Noordraad HQ zich hard maken voor een betere verkeerssituatie bij het Wagnerplein, dan moeten er wel concrete signalen van wijkbewoners zijn. Dus: bent u het met de beide organisaties eens en hebt u ook kritiek op de huidige verkeerssituatie, laat het dan horen via wildeelvis@kpnplanet.nl.

Foto boven en onder: Carin van Voorst
Foto midden: Corrie Aerts